Prywatny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
                                       w Giżycku

             
Biuro: 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 47

              tel: 87 428 2159;  fax: 87 429 9051

Zajęcia odbywają się: 11-500 Giżycko, ul. Kopernika 7  tel: 87 428 4074
     e-mail:   psz-gizycko@poczta.neostrada.pl        www.psz.internetdsl.pl

Organizujemy kursy kwalifikacyjne : 

·        Organizacja i zarządzanie oświatą  - 270 godzin
·        Kurs pedagogiczny dla  nauczycieli  czynnych zawodowo  – 270 godzin
·        Wychowanie  do życia w rodzinie – 250 godzin
·        Oligofrenopedagogika – 270 godzin          
·        Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego – 120 godzin
·        Terapia pedagogiczna – 270 godzin
·        Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej -   270 godzin
·        Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa – 270 godzin
·        Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego – 270  godzin

Kursy  doskonalące :

 • Kształcenie modułowe

 • Organizacja i realizacja kształcenia według modułowego programu nauczania dla zawodu

 • Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian w prawie oświatowym

 • Projekt w pracy dyrektora szkoły- tworzenie i zarządzanie projektem- ćwiczenia praktyczne

 • Jak opracować projekt i napisać wniosek o dofinansowanie ze środków EFS

 • Przygotowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce do sprawdzianu i egzaminów – dysleksja

 • Prawo oświatowe w praktyce

 • Planowanie szkolnego systemu badania osiągnięć

 • Procedury nadzoru pedagogicznego

Na zlecenie organizujemy inne kursy w zależności od potrzeb


W a r s z t a t y :

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych a wyrównywanie szans edukacyjnych małego dziecka
 • Jak konstruować program poprawy efektów kształcenia lub wychowania
 • Jak przygotować ucznia do sprawdzianu / egzaminów  po szkole podstawowej  i gimnazjum
 • Budowanie szkolnego systemu badania osiągnięć – szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna                                                                                          
 • Konstruowanie indywidualnych programów pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
 • Diagnoza ucznia z niepełnosprawnością intelektualną według PAC Gunzburga
 • Wykorzystywanie wyników sprawdzianów/ egzaminów do doskonalenia jakości kształcenia
 • Ewaluacja w doskonaleniu jakości pracy szkoły- projekty i raporty ewaluacyjne
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu  nauczania po zmianach w prawie oświatowym
 • Umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
 • Wymagania formalnoprawne dotyczące tworzenia i dopuszczania programów wychowania w przedszkolu w oparciu o podstawę programową z 23 grudnia 2008 r.
 • Wymagania formalnoprawne dotyczące tworzenia i dopuszczania programów w nauczaniu wczesnoszkolnym w oparciu o podstawę programową z 23 grudnia 2008 r.
 • Wymagania formalnoprawne dotyczące tworzenia i dopuszczania programów w gimnazjum w oparciu o podstawę programową z 23 grudnia 2008 r.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania szkoły – placówki po zmianach w prawie oświatowym
 • Ocenianie kształtujące
 • Metody nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym

Warsztaty:

 • Od planu wynikowego do sprawdzania osiągnięć ucznia
 • Diagnoza pedagogiczna ucznia- studium przypadku
 • Wynikowy plan nauczania
 • Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ewaluacja w pracy szkoły
 • Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela
 • Dokumentowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
 • Jak wykorzystać analizę wyników egzaminu zewnętrznego do podniesienia jakości kształcenia
 • Zadania dyrektora w rozwoju i awansie zawodowym nauczycieli
 • Aktywizujące metody i techniki w edukacji
 • Aktywizujące metody i techniki wykorzystywane w okresie Świąt Bożego Narodzenia
 • Aktywizujące metody i techniki wykorzystywane w okresie Świąt Wielkanocnych
 • Zabawy i gry integracyjne
 • Twórcze rozwiązywanie problemów na lekcjach wychowawczych
 • Realizowanie projektów edukacyjnych w oparciu o środki funduszy Unii Europejskiej
 • Kolorowa ortografia
 • Miejsce i rola rodziców w systemie oświatowym
 • Odpowiedzialność nauczycieli w szkole
 • Diagnoza i sposoby zaspokajania potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ucznia zdolnego w warunkach szkolnych
 • ,,Ciekawe matematyki”- pokonywanie trudności na początkowym etapie kształcenia
 • Prawa człowieka, to również prawa osób niepełnosprawnych. Prawa osób niepełnosprawnych w kontekście edukacji
 • Projekt w nauczaniu zawodu i egzaminie zewnętrznym
 • Metody  i techniki pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • Pamięć i motywacja w nauczaniu języków obcych

Warsztaty:

 • Funkcjonowanie sekretariatu w szkole- zadania administracyjne- kpa, instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt i archiwizowanie dokumentów
 • Stymulacja i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 • W stronę wspierania i rozwijania zdolności
 • Interwencja profilaktyczna w szkole
 • Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi
 • Umiejętności życiowe uczniów jako profilaktyka zachowań ryzykownych (w oparciu o metodę A. Goldsteina)
 • Podstawy zachować asertywnych. Trening zachowań asertywnych
 • Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki
 • Dziecko z problemem alkoholowym – jak mu pomóc?
 • Projektowanie działań wspierających rozwój ucznia mającego trudności w nauce
 • Pamięć i koncentracja uwagi w procesie nauczania i uczenia się
 • Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą Paula Dennisona
 • Metody ruchu rozwijającego bazujące na pracy Weroniki Sherborne
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia jako wyzwanie dla każdego nauczyciela
 • Pamięć, uwagę i koncentrację też można kształcić
 • Pomoc dziecku z kłopotami wychowawczymi
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
 • Trudne dzieci czy trudne sytuacje – profilaktyka i terapia problemów zachowań dzieci w młodszym wieku
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • Metody rozwiązywania problemów szkolnych – zasady negocjacji i mediacji
 • Dobry gniew – niedobra agresja
 • Ocenianie jako forma motywowania do wysiłku
 • Rodzice w procesie wychowawczym szkoły

Warsztaty:

 • Dzieci z rodziny alkoholowej, jak je rozumieć , jak im pomagać
 • Zanim będzie za późno. Samobójstwa dzieci i młodzieży
 • Kontakt z dzieckiem doświadczającym przemocy
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • Zastosowanie gier i zabaw interakcyjnych w wychowaniu dzieci sprawiających trudności wychowawcze
 • Trening konstruktywnego radzenia sobie z własną złością
 • Stereotypy i ich wpływ na funkcjonowanie społeczne
 • Analiza transakcyjna kluczem do rozpoznawania zachowań agresywnych
 • Nowoczesne metody pracy pedagoga szkolnego
 • Problematyka kompetencji w pracy pedagoga szkolnego
 • Kierowanie klasą
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Etyczne aspekty pracy nauczyciela
 • Planowanie działań pedagogicznych w świetlicy szkolnej
 • Różne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy
 • Rozmowa wspierająca z uczniem
 • Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka
 • Jak budować konstruktywną współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami?
 • Efektywne komunikowanie się jako podstawa udanych relacji z dzieckiem i rodzicem. Pokonywanie barier w komunikowaniu się z innymi ludźmi
 • Efektywne komunikowanie się z uczniem
 • Gry i zabawy ułatwiające komunikacje interpersonalną
 • Gry dyskusyjne, materiały pomocnicze do pracy z grupą
 • Wywiadówka czyli jak efektywnie rozmawiać z rodzicami uczniów
 • Nadzór pedagogiczny po zmianach
 • Organizacja lekcji wychowawczych
 • Praca z uczniem trudnym
 • Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
 • Psychologiczne aspekty nauczania języków obcych w klasach 1 – 3
 • Style uczenia się a metody nauczania języków obcych

Warsztaty:

 • Praca z uczniem zdolnym
 • Emisja głosu jako wspomaganie pracy nauczyciela
 • Zabawy i ćwiczenia usprawniające analizę słuchową
 • Kontakt – relacja” – fundamenty poprawnej komunikacji interpersonalnej
 • Emocje w pracy nauczyciela
 • Jak pomóc uczniom z objawami depresji
 • Jak wychować optymistę?
 • Pedagogiczne środki przezwyciężania agresji i wybuchów złości u dzieci   i młodzieży
 • Pomoc terapeutyczna nieletnim agresorom – przegląd metod
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci
 • Jak integrować zespół klasowy poprzez zastosowanie ćwiczeń integracyjnych?
 • Wyzwalanie pozytywnej motywacji do uczenia się
 • Jak rozwijać umiejętność współpracy w grupach uczniowskich
 • Trening umiejętności prospołecznych, zwiększający kompetencję w relacjach z innymi ludźmi
 • Metody diagnozowania społecznego funkcjonowania ucznia
 • Badanie ankietowe w praktyce szkolnej
 • Diagnoza przedszkolna
 • Rodzina partnerem w procesie edukacyjnym i wychowawczym – wskazówki praktyczne
 • Jak konstruować indywidualny program pracy z uczniem na podstawie zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej?
 • Co nauczyciele wiedzieć powinni o dziecku z nadpobudliwością psychoruchową i jak powinni sobie radzić w konkretnych sytuacjach?
 • Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową
 • Dlaczego rodzice stosują przemoc wobec dzieci?
 • Gry i zabawy językowe w procesie nauczania języka obcego dzieci młodszym wieku szkolnym
 • System pomocy terapeutycznej dla uczniów z dysleksją rozwojową i poznanie programu edukacyjno – terapeutycznego
 • Aktywizujące metody pracy na zajęciach edukacyjnych z matematyki 

Warsztaty:

 • Trudni rodzice – trudnych dzieci – jak aktywizować ich do współpracy
 • Sekty – mity czy rzeczywistość
 • Obrona przed manipulacją ze strony rodzica/ ucznia
 • Dziecko w szkole – jego prawa i obowiązki
 • Dziecko niepełnosprawne w świetle aktów prawnych i wobec faktów rzeczywistych
 • Niepełnosprawność od izolacji do normalności – przez integrację
 • Praca wychowawcza szkoły, współpraca z innymi instytucjami
 • Grupy rówieśnicze – diagnoza i profilaktyka zagrożeń
 • Etyka w pracy nauczyciela 
 • Praca wychowawcy  - scenariusze lekcji
 • Arkusz kalkulacyjny Excel w pracy nauczyciela i wychowawcy
 • Glottodydaktyka- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
 •  Uchwały rady pedagogicznej i ich wypełnianie
 • Wypalenie zawodowe nauczyciela
 • Standardy wymagań egzaminacyjnych i przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych
 • Realizacja podstawy programowej w kontekście planowania pracy
 • Zespoły oddziałowe w szkole
 • Wypadki uczniów w szkole
 • Kompetencje rady pedagogicznej i tryb ich wypełniania
 • Prawo wewnątrzszkolne – zasady techniki prawodawczej
 • Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych – dokumentacja wycieczek szkolnych
 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły – placówki po zmianach w prawie oświatowym
 • Funkcjonowanie rady pedagogicznej w przedszkolu
 • Zasadność funkcjonowania koordynatorów ds. bezpieczeństwa w szkole
 • Bajkoterapia 

Warsztaty:

 • Godło, flaga, tablice urzędowe i pieczęci w szkole
 • Logorytmika w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Gry i zabawy przeciwko agresji
 • Jak oceniać dorobek nauczycieli za okres stażu
 • Jak przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela
 • Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Opis i analiza realizacji wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Korelacja międzyprzedmiotowa – konstruowanie, realizacja i ewaluacja
 • Umiejętności interpersonalne:
 1. Asertywność
 2. Techniki prezentacji
 3. Rozwiązywanie konfliktów
 4. Organizacja pracy w zespole
 5. Relacje interpersonalne na linii:
                                                        nauczyciel – uczeń
                                                        nauczyciel – rodzic
                                                        nauczyciel - dyrektor
 1. Zarządzanie czasem
 2. Stres – techniki radzenia sobie ze stresem
 3. Techniki negocjacji
 4. Prowadzenie rozmów perswazyjnych
 5. Obrona przed manipulacją ze strony rodzica/ ucznia
 6. Formy zachowań na wypadek agresji
 • Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a efektywność kształcenia
 • Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych
 • Biblioteka w środowisku edukacyjnym
 • Jak skutecznie rozwiązywać problemy w szkole – analiza efektów i ocena działań szkoły
 • Jak organizować współdziałanie nauczycieli na rzecz rozwiązywania problemów szkolnych
 • Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

Warsztaty:

 • Jak zwiększyć efektywność pracy zespołu zadaniowego?
 • Kontrola zarządcza i jej standardy – na podstawie przykładowego zarządzenia i procedury opracowanej przez dyrektora szkoły
 • Uczeń w świetlicy szkolnej – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
 • Możliwości wykorzystania technologii informacyjnej dla poprawy skuteczności kształcenia
 • Zmiany prawne w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – rola opiekuna stażu
 • Edukacja matematyczna w myśl nowej podstawy programowej w przedszkolach
 • Sześciolatek w szkole – wspieranie rozwoju dziecka – metody pracy
 • Kształcenie modułowe w szkole zawodowej
 • Praca z   5 – latkiem w dobie nadchodzących zmian
 • Metody pracy nauczyciela a wyniki egzaminów
 • Jak pracować z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi – ADHD
 • Różne sposoby nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych
 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej
 • Praca metodą projektów w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizowanie konkursów w klasach I – III
 • Metody aktywizujące na godzinach wychowania do życia w rodzinie
 • Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje nastawione na współpracę
 • Jak przygotować i zorganizować zebranie z rodzicami w szkole

Spotkania  cykliczne:

Celem spotkań jest zapoznanie z nowymi aktami prawnymi, usystematyzowanie wiedzy prawnej i merytorycznej, umiejętność rozwiązywania bieżących problemów, wymiana doświadczeń – grupa wsparcia

·            Akademia Wychowania
Ø       organizacja lekcji wychowawczych w szkole
Ø        kara i nagroda w szkole i jej rola
Ø       organizacja wycieczek
Ø       program wychowawczy i profilaktyki w szkole
Ø       przeciwdziałanie agresji
Ø       współpraca z rodzicami
Ø       wypadki w szkole
·            Akademia Dyrektora
Ø       zmiany prawa oświatowego od 1.01.2009
Ø       dokumentacja przebiegu nauczania po zmianach
Ø       tworzenie i dopuszczanie programów nauczania
Ø       Rada pedagogiczna i jej zadania
Ø       plan pracy szkoły
Ø       awans zawodowy a zadania dyrektora
Ø       ocena pracy nauczyciela po zmianach w prawie oświatowym
Ø       nadzór pedagogiczny
·            Akademia Profesjonalnego Nauczyciela
Ø       wypalenie zawodowe nauczyciela
Ø       aktywne metody nauczania
Ø       metoda projektów
Ø       aktywne metody nauczania
Ø       kształcenie modułowe
Ø       ocenianie kształtujące
Ø       odpowiedzialność nauczycieli w szkole

Na zlecenie organizujemy inne kursy w zależności od potrzeb

Centrum  Szkoleniowe  ,,Edukacja”
w Giżycku
Biuro: 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 47                
tel: 0874282159;  fax:0874299051
Zajęcia odbywają się: 11-500 Giżycko, ul. Kopernika 7
tel:0874284074
strona internetowa: www.psz.internetdsl.pl

 

 

 

 

 

 

Organizujemy kursy kwalifikacyjne : 

 • Kurs kwalifikacyjny na robotnika wykwalifikowanego  w zawodzie rolnik – 120 godzin

 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Pracownik ochrony osób i mienia

 • Audytor energetyczny

 • Specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej

 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

Organizujemy szkolenia: 

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy   przedmedycznej

 • Praca sekretariatu

 • Archiwizowanie dokumentów

 • Ochrona danych osobowych


Na zlecenie organizujemy inne kursy w zależności od potrzebWszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia data aktualizacji: 29.08.2010